Skip to content

BVCT zoekt nieuwe penningmeester!

  • De penningmeester maakt deel uit van de raad van bestuur van de BVCT en neemt deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur en aan de algemene vergadering.

  • De penningmeester helpt als lid van de raad van bestuur mee de doelstellingen van de vzw en de belangen van het beroep van creatief therapeut te behartigen.

  • De leden van de raad van bestuur vervullen hun mandaat onbezoldigd. Gemaakte onkosten zoals bvb. verplaatsingsonkosten worden vergoed door de vzw.

Verantwoordelijkheden van de penningmeester :

  • De penningmeester zorgt als een goede huismoeder/vader voor de financiën van de vzw.

  • De penningmeester volgt de dagelijkse financiën van de vzw op, zoals de inkomende betalingen van de ledenbijdragen en de uitgaande betalingen voor initiatieven van de vzw en de vakgroepen.

  • De penningmeester houdt een boekhouding bij binnen de wettelijke verplichtingen voor een vzw.

  • De penningmeester maakt een jaarrekening op van het voorbije werkjaar. Deze jaarrekening wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de algemene vergadering

  • De penningmeester maakt een begroting op van het volgend werkjaar. Deze begroting wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de algemene vergadering.

  • De penningmeester volgt de officiële administratie verplichtingen op van de vzw, bvb. wat de belastingsdiensten en de rechtbank van koophandel betreft.

De penningmeester wordt in een overgangsperiode ondersteund door de uittredende penningmeester.

Back To Top