Skip to content

Terugblik op Therapeutische Verhoudingen: Therapeut & Medium

Te Brussel (Anderlecht) in het Huis der Gezinnen ontmoeten we elkaar op zaterdag 7 juli. Thema van deze dag was, “Therapeutische verhouding: Therapeut – medium”. “Wat kleurt ons als beeldend therapeut?” en “Kunnen we de essentie van een gemeenschappelijke identiteit vatten?” Vragen die ook aansluiten bij het actuele thema IFIC, “Waar horen wij thuis als beeldend therapeut in dit nieuwe systeem?”

We starten met een korte meditatie waarin we op zoek gaan naar ons eigen begin in de keuze om bewust of onbewust voor het vak beeldend therapeut te kiezen. Op een bepaald moment (of bepaalde momenten) in ons leven kregen beelden of beeldend werk een “extra” betekenis voor ons, wat mogelijks de motivatie was om als beeldend therapeut aan de slag te gaan. Voor ieder van ons was dit een andere ervaring.

Vanuit de meditatie gaan we over naar het vorm geven van een kleine mindmap in hetzelfde thema:
“Waar vindt ieder voor zich zijn oorsprong als beeldend therapeut?” Ook hier ervaart ieder dit anders, voor somigen was het een proces, voor andere juist een duidelijke gebeurtenis in hun leven. Het was boeiend om erg diverse momenten te beluisteren vanuit het idee “hoe ben ik er als beeldend therapeut toe gekomen om uiteindelijk als beeldend therapeut aan de slag te willen gaan?”. Het bleek al snel dat er niet enkel “1” moment uit te kiezen is en velen vonden het interessant om te zien dat er in iedereen echt wel een geschiedenis verscholen zit in het traject om tot dat punt te komen.

Vanuit die basis, het begin van de keuze voor beeldend therapeut, starten we onze dag. We hadden de dag voorbereid vanuit de kwaliteiten als beeldend therapeut, een soort deelidentiteiten. Elke identiteit heeft een eigen kleur (zie ROGGBIV). Als beeldend therapeut staat ons medium “het werken met beelden” centraal. Hoe je je verhoudt tot het medium kan als het ware opgedeeld worden in een aantal “identificeerbare rollen vanuit de verhouding die je aanneemt tot het medium”:

ROOD – KUNSTENAAR
Werk je zelf ook met materiaal tijdens een sessie? Werk je zelf ook veel met beeldend materiaal buiten jouw werk?

ORANJE – INSPIRATOR
Ga je in het medium in relatie en probeer je van daaruit invloed uit te oefenen?

GEEL – HULPVERLENER
Probeer je met het medium hulp te verlenen in iemand zijn traject?

GROEN – BEGELEIDER
Zie je jezelf als een begeleider die er nodig is om creatieve processen op gang kan brengen, om de aanzet te geven via het inzetten van creatief materiaal?

BLAUW – VERNIEUWER
Experimenteer je of blijf je vasthouden aan een vaste methodiek of vaste keuze van materiaal?

INDIGO – ERVARINGSDESKUNDIGE
Heb je een bepaald “raakvlak” met een medium waardoor je het juist wel of niet inzet in jouw werk?

VIOLET – BEHANDELAAR
Heb je als hoofddoel om mensen te “behandelen” via het op gang proberen brengen van een creatief proces?

ANDERE
Zie je voor jezelf eventueel nog andere rollen vanuit jouw verhouding met het creatieve medium?

Om tot een beschrijving te komen van “wat kleurt mij als beeldend therapeut?” werd voorgesteld om op een vrije manier in beeld te brengen welke “identiteit(en)” er eerder passen bij jezelf en welke motivatie je daar kan aan geven. Er was divers materiaal waarmee ieder zijn eigen identiteiten kon verbeelden met de kleuren als leidraad, “wie ben ik als beeldend therapeut” en “hoe ga ik in interactie met het medium”.

Gemeenschappelijk bleek het een uitdaging om de identiteit schematisch op te splitsen; daar er altijd een vorm van verbinding ervaren wordt tussen de rollen die men aanneemt. Desondanks zocht ieder in de eigen beeldtaal naar een antwoord op voorgestelde vragen. Creaties vormden de aanzet voor een verdiepend dialoog over hoe men het medium als therapeutisch ervaart. Over waarin de kracht van het beeldend werk(en) ligt. Woorden die resoneren waren: ruimte, flexibiliteit, verwordering, zintuiglijke gewaarwording, …

Foto’s van deze vergadering vind je op de Facebook-groep van de “Vakgroep Beeldende therapie”.

De vakgroep bedankt nogmaals Sigrid Arents voor de locatie.
Mocht jij gastvrouw/heer willen zijn voor een komende vergadering, laat het ons graag weten via beeldendetherapie@bvct-abat.be.

Back To Top