Skip to content

Verslag Algemene vergadering 2019

Verslag Algemene Vergadering BVCT-ABAT vzw18 mei 2019 – ’t werkhuys Borgerhout

Aanwezigen en stemgerechtigden: zie onderaan het verslag

Begroting (Zie bijlage)

Inkomsten door lidgelden gaat stilletjes aan omhoog, dus een lichte stijging van het aantal leden. Er is wel een groot verloop, in se is er een grote vaste kern, maar elk jaar veel nieuwe leden, maar ook veel leden die afhaken…
Een mooi overzicht zie bijlage.

Budget van 7000 euro per jaar voor de werking van de beroepsvereniging.
Lidgeld vakverenigingen: gaat over Europees lid bij muziek: 80 euro.
Studiedag met AH ontvangen begin januari 2019, dit zal dus toegevoegd worden in de begroting van 2019. Winst van 2000 euro (veel aanwezigen die 12O euro inschrijvingsgeld hebben betaald omdat ze niet-lid van de BVCT waren. Velen hebben zich eerst nog lid gemaakt van BVCT, hierdoor ook een stijging in ons ledenaantal in 2018. Wel tot 30).
Initiatieven van de vakgroepen worden ondersteund.

Officieel: jaarrekening is unaniem goedgekeurd.

Beroepsregister (Zie pp bijlage)

Geschiedenis:
-Register Creatieve Therapie is 2 jaar geleden geconcretiseerd. -AV 2018 1ste stemming over voorwaarden voor een register. -Voorjaar 2019: bevraging van alle vakgroepen rond het register.

Werken met een register is een voorwaarde om bijv. lid te worden van een Europese vereniging.

Dit staat al vast sinds AV 2018:
*Personen worden opgenomen met minimaal een bachelordiploma creatieve therapie. *Men houdt zich aan de ethische code.

Kandidaatsfase:
Pas afgestudeerd CT, duurt min. 3 jaar, Max 5 jaar. Belangrijk: binnen 5 jaar aan voorwaarden voldoen voor registratie: hiervoor moeten onderstaande bewijsstukken ingeleverd worden: 1)Aantal uren in loondienst: 3000 uren en of cliëntenuren voor zelfstandigen: 1500 uren. 2)Supervisie en intervisie en navorming.

Nakijken registratie:
(herregistratie: men kijkt als je nog voldoet aan de voorwaarden).
Iedere 5 jaar bewijsstukken voorleggen aan de commissie om geregistreerd te blijven: 1)Aantal uren werken in de afgelopen 5 jaar
2)Supervisie of intervisie en navorming.

Opschorting registratie:
-voor bepaalde tijd.
-omw zwangerschap/werkverwijdering…
-max 3 jaar aan een stuk
-uitzonderlijke vragen kunnen bekeken worden.
Bij terug registreren een bewijs kunnen voorleggen.

Kosten:
60 euro lidmaatschap

page1image26697792page1image26696064page1image26700864page1image26697216page1image26698368

30 euro studenten lidmaatschap
Lidmaatschap geregistreerd: 90 euro per jaar = 60 euro lid + 30 euro administratie. (Je kan kiezen om je op de lijst te zetten die op de website komt. Dit moet nog verder bekeken worden).
Die 30 euro meerkost zijn administratieve kosten + ondersteuning van de professionalisering CT. Kandidaat geregistreerd: 90 euro per jaar.
Zelfstandige kan deze kost ingeven of kan je ook aan werkgever vragen om dit te betalen.
Je kan ook 30€ betalen om lid te zijn van het register en geen lid zijn van de BVCT-ABAT vzw (maar dient dan wel lid te zijn van een andere beroepsvereniging, bijvoorbeeld de BMT vzw of de FVB in Nederland).

Extra profileringsactiviteiten:
Dienen om het vak bekend te maken. Vb.: -Publicatie artikel
-een boek schrijven
-onderzoek voeren
-lezing geven

Telt mee in de registratie uren: -10u navorming

Voorwaarden supervisie en intervisie
Er zal een lijst voor opgesteld worden.
Supervisor: iemand met een diploma CT of psychotherapie. Bij voorkeur opleiding gevolgd. In de toekomst willen we graag supervisor opleiding. Momenteel is dit er nog niet. AH denkt erover na. Voorlopig zijn er ook geen erkende supervisoren voor CT.
Supervisie is een persoonlijke keuze. Mooi dat dit kan. Je kan zelf op zoek gaan naar een kwaliteitsvol iemand.
Je kan hier ook werken met terugwerkende krachten van 5 jaar. Vb.: verslagen als bewijs.

Voorwaarden navorming:
Max 30 uren van het totaal aantal uur navorming.
Bij voorkeur erkend door een onderwijskundige organisatie of een ondernemersorganisatie voor navormingen en trainingen of worden deze aangeboden door een instelling voor zorgverlening.

Mooi dat dit ruim is.

In Nederland is er een lijst van wat je allemaal kunt doen van kwaliteitsvolle opleidingen. Wij streven dit na. Eerst kijken wat er komt en op basis daarvan een lijst creëren.

De opstartfase:
Tot eind 2020: langer werkenden (meer dan 5 jaar) kunnen bewijsstukken indienen aan de voorwaarden van de herregistratie. (Je slaat kandidaatsfase over). (Met terugwerkende kracht).
Dit is een voordeel en kan je best gebruik van maken als dit van toepassing is voor jou. Documenten kunnen altijd worden ingediend met (terugwerkende kracht), met een Max van 5 jaar.

Belangrijk om snel een register te hebben van kwaliteitsvolle therapeuten.

Uitdagingen:
-opstarten van de lijst van geregistreerde intervisiegroepen die mediumspecifiek werken. -Voorwaarden voor supervisie te formuleren. Werken aan een lijst van supervisoren per medium. -Evalueren van de opzet voorwaarden register na een jaar: concreter maken, aanpassingen,…

Vragen?

page2image26614144page2image26614528

-De 1ste fase duurt 5 jaar, tenzij je dat al na 3 jaar wilt doen. Als je al veel ervaring hebt bijv. Dan ben je geregistreerd lid. Dit wordt herzien na 5 jaar bij de herregistratie.

-Hoe word je op de hoogte gebracht? Dit wordt nauwgezet bijgehouden en je zal op de hoogte gebracht worden. Dit systeem moet nog gevonden worden.
In Nederland: kan je alles opladen op je eigen tempo in je document en na 5 jaar kan je dit doorsturen. Men denkt hier verder over na.

-Als je geen diploma hebt (certificaat volstaat niet), kan je via AH/PXL een EVC procedure volgen om het diploma te behalen.
Kan je dan kandidaat worden? Ja, dit kan, omdat je dan je diploma behaald hebt.
EVC procedure: je weet stap voor stap wat je moet doen, wat de verwachtingen zijn voor het opstellen van het portofolio en je krijgt iets terug. Dit is mooi in samenwerking met BVCT.

Zit je dan terug in kandidaatsfase? Dit is nog onduidelijk. Binnen de Algemene Vergadering werd er geopteerd om je lidmaatschap register pas te laten tellen vanaf het moment dat je en diploma creatieve therapie hebt. De commissie gaat dit verder bekijken.

-Bij kandidaatsfase ben je ook een geregistreerd lid. Je ziet dan in de lijst van geregistreerden op de website dat iemand minder ervaring heeft. Iets om mee te nemen en om over na te denken. Dit is wel een duidelijke lijn naar de overheid toe.

-Zelfs al werk je anderhalve dag per week, volstaat dit om geregistreerd te worden.

-Vb.: lang gewerkt en lang geregistreerd. Je ben er jaren uit en je komt terug. Hoe verloopt dit dan? Terugwerkende kracht is tot 5 jaar.
Het is dan terug langzaam weer opbouwen bij de opstartfase.

-Wie is we? De commissie zal dit controleren. Momenteel is dat Celina, Melanie en Ann.
De commissie wordt uitgebreid met Femke Annemans (beeldende therapie) en Joke Bosschaert (dramatherapie)
Zetelen in de commissie zal veel werk met zich mee brengen, maar dit zal ook vergoed worden. De 1ste twee jaar zal dit intensief werken zijn. Wanneer er een duidelijk sjabloon hebt, kan dit goed meevallen. In het begin zullen dossiers ook samen bekeken worden.
Mensen in de commissie moeten ook geregistreerd zijn.

Takenpakket commissie:
-Het beroepsregister opzetten.
-Elk jaar evalueren.
-Werkpunten bekijken en uitwerken. -Dossiers nakijken
Momenteel wordt dit via Skype besproken.

Onderscheid maken tussen: dossierwerker en een bestuur. In het begin zal hier nog wat op geoefend moeten worden.

– Cliëntencontacten voor zelfstandigen: het zijn de uren die tellen en niet de mensen die je ziet.

Als iemand met veel groepen werkt, is 6u per week veel. Meestal is dat iemand die deeltijds werkt. Wordt niet evident.
5u in loondienst als CT en 2u zelfstandig als CT, dan zit je er al aan.
Het komt erop neer dat je 6u per week moet werken als zelfstandig CT gedurende 5 jaar. Ervaring en opleiding zijn belangrijk, zodat je kwaliteit bekomt.

De uren van zelfstandigen worden door de therapeut zelf opgelijst. Er kan een controle zijn van boekhouding, omdat dit een bewijs is. Mss gaan wij dit ook toepassen in de toekomst.

Voorlopig zijn dit lage voorwaarden.

Hoe in loondienst? Met ific niet evident. In loondienst als CT.
In loondienst als ergo en je werkt als CT, dan ben je creatief therapeut en is dit ok. We werken verder aan ific…

Samenwerking met Nederland is niet evident, omdat ze strengere voorwaarden hebben. Mss iets voor in de toekomst.

Stemming:

1. Verschillende delen stemmen + definitieve stemming Unaniem gestemd.

Pp wordt achter de sleutel geplaatst waar alle slides met uitleg hierover terug bekeken kunnen worden.
Ook verslag wordt hier geplaatst.

IFIC

= Nieuw loonsysteem waar betaling gebeurt naar functie. Ouderenzorg zal nu ook instappen.

Functie ‘creatief therapeut’ is niet opgenomen in de lijst van functies van IFIC. Bijgevolg kregen Ct’ers verschillende functies toegewezen. Vb.: ergotherapeut, bewegingstherapeut of ontbrekende functie.
Moeilijk: als je op dit moment instapt in IFIC onder een andere functie, en CT wordt in de toekomst toch erkend, dan kan je hier niet meer in meegaan.

Nadeel als je als ergo ingeschreven staat, kan je werkgever verlangen dat je deze functie ook doet. Belangrijk om te weten is dat je hiervoor een diploma nodig hebt! Zeker beroep hiervoor aantrekken, anders kom je in de problemen.

De beslissing of Ct wordt opgenomen in IFIC, valt in ‘fase 2’ van IFIC. Onduidelijk wanneer dit start. We zitten in een ‘onderhoudsfase’.
DBT: 2 collega’s hebben samen hun brief opgesteld. De een kreeg in extern beroep de functie ontbrekend toegewezen (maar nog steeds IFIC 14), de andere niet en bleef dus als bewegingstherapeut op IFIC 14 staan… Vreemd dat er verschil zit op het antwoord van het extern beroep. De BVCT dient een oproep te plaatsen om de antwoorden van het extern beroep te inventariseren en terug te geven aan IF-IC.

BT: 2 collega’s hebben samen hun brief opgesteld. De een kreeg dit, de andere niet.
Vb. van een goed resultaat na een beroep: BT is nu ook een ‘ontbrekende functie’ geworden.

Nu een versnipperd gegeven: sommigen in loonschaal 16, sommigen in loonschaal 14.
Vele beroepsverenigingen zitten mee aan tafel. 1 iemand is verantwoordelijk ervoor. Sara van BMT doet dit voor BVCT. Hier wordt ook CT geprofileerd. Belangrijkste is dat CT op termijn geen ontbrekende functie meer is, maar ingeschaald wordt. De BVCT blijft ijveren voor IF-IC 15 binnen het psychosociaal luik.Nu zitten we in de fase van het wachten en inzetten op register om te kunnen onderhandelen.

Ouderenzorg zal instappen in juni 2019.
Vorig jaar heeft de gezondheidssector een nota gekregen over ontbrekende functie.
Voor ons is dit een luxe, omdat we in ‘ontbrekende functie’ zitten. Is nog niet zo negatief. Er is nog speling. Als we dit goed aanpakken, kan dit in ons voordeel spelen.

page4image26713024page4image26713792

We blijven ook inzetten op loonschaal 15.
Vraag: moet je nu instappen? Dat is iets persoonlijks op financieel gebied.
Als je nu tekent, zal je ontbrekend blijven in 14. We raden iedereen aan om beroep aan te tekenen.
Je kan zeggen: het is belangrijk om aan te tonen dat je beroep aangetekend hebt en het is handig dat je ontbrekende functie hebt!
Het blijft raar dat wij in 14 staan als je kijkt naar de functie-inhoud 15 en 16.
Ontbrekende functie verwerven is nu het belangrijkste. Je tekent beroep aan tegen functie en niet tegen het loon.
Alle info van de leden verzamelen, zodat we dit aan ific kunnen laten weten. Onze leden hebben iets anders gekregen. Een inventaris is hiervoor belangrijk. We moeten de diversiteit aantonen.

Toekomst BVCT-ABAT

BVCT staat ingeschreven bij kamer van koophandel. 3 statuten zijn belangrijk: voorzitter- penningmeester-secretaris. Deze zijn ook verplicht.
Jan is al 10 jaar penningmeester. Jan stopt hier mee. Vandaag is zijn laatste dag.
Vanaf jan 2020 stopt Nele als voorzitter.

Bij dans zal Annelies Plankaert aansluiten bij het bestuur van de vakgroep, zodat Melanie voorzitter kan worden van de BVCT onder voorbehoud. Nele en Melanie zullen dit nog samen doen tot januari 2020. Volgend jaar kan dan eventueel gestemd worden voor Melanie. Rosalie Verté wordt penningmeester vanaf 19 mei 2019 – unaniem goedgekeurd.

Moeilijk om alle CT te betrekken bij BVCT.
We zitten wel met veel leden in verhouding. Is niet zo bij ergotherapie.
Belangrijk om goesting uit te stralen.
Binnenkort zal je beroepsvereniging nodig hebben! Is zo ook verlopen bij Nederland.
Hoe zichtbaar wat wij doen? Wij zijn hier wel goed mee bezig. We moeten er verder in geloven. Er komen meer en meer vacatures. Maar er worden ook vacatures niet ingevuld. Waarschijnlijk regio gebonden? Werkgevers nemen dan mensen aan die niet de capaciteiten hebben.

Nieuwe leden zijn ook nog niet goed mee met alles. Mss meer communiceren wat wij met RvB doen?
Met afgevaardigden werken. Mooi, maar ook nadelig. Mensen krijgen info via deze persoon, maar maken zich geen lid.

Mss nadenken over: als er 10 zich lid maken bij eenzelfde ZH, een korting aanbieden aan de werkgever?

page5image26558208

Aanwezigen en stemgerechtigden:

Naam

Medium

page6image7455056

Stemgerechtigd

page6image26511808

page6image26512384

1

Trude den Burger

Drama

ja

page6image26514112

2

Nele Van den Berghe

Muziek

page6image26515648

ja

page6image26516992

3

Jan Vandromme

Beeldend

page6image26519872

Ja

page6image26520448

page6image26521024

4

Rosalie Verté

Dans

Ja

page6image26523904

5

Noortje Schoutteten

Muziek

Ja

6

Marja Dejong

Beeldend

page6image26428736

Nee

page6image26430080

7

Vicki Pompe

Dans

Ja

page6image26433536

page6image26434112

8

Annelies Houben

Drama

ja

9

Bart Nys

Admin

page6image26437760 page6image26438144

page6image26438528

Nee

10

Joke Bosschaerts

Drama

Ja

11

Ann Michielsen

page6image26442560 page6image26442944

Muziek

Ja

page6image26411776

12

Lenny Dewindt

Drama

Nee

13

Celine De Monte

Dans

page6image26416000 page6image26416384

page6image26416768

Ja

14

Melanie Foulon

Dans

Ja

15

An Adriaens

page6image26420032 page6image26420416

Muziek

Ja

16

Manon Misonne

page6image26423680 page6image26424064

Muziek

Ja

page6image26425984

17

Kerensa Hermie

Beeldend

Nee

18

Lina Lenaerts

Drama

page6image26464000

Nee

19

Femke Annemans

Beeldend

Nee

20

Femke Brinckman

Dans

Nee

21

Annelies Planckaert

Dans

Nee

22

Stephan Marchant

Dans

Nee

23

Elien Matthijs

Dans

page7image7501488

Nee

24

Heleen Dermul

Drama

Nee

25

Rosana Pinheiro Sousa

Dans

page7image26655936

Nee

26

Elisabeth Serrus

Beeldend

page7image26639936

Nee

27

Elien Vandecasteele

Beeldend

Nee

page7image26443968

28

Tanais Verbist

Beeldend

page7image26448192

Ja – volmacht

page7image26448768

29

Anneloor Meersman

Muziek

Ja – volmacht

30

Ake Arnouts

Drama

Ja – volmacht

page7image26454912

31

Daan Van den Bossche

Drama

Ja – volmacht

32

Bie Draulans

Beeldend

page7image26459520 page7image26459904

page7image26362048

Ja – volmacht

à 18 van de 29 stemgerechtigden waren aanwezig = 62% voor de Algemene Vergadering

Bijlage 1 – Begroting

page8image24547184

page9image24545936
page10image24525024
page11image7679248

BVCT-ABAT vzw – begroting 2019

inkomsten

uitgaven

ledenbijdragen

90 volwaardige leden à 60 €

5400

40 studenten à 30 €

1200

leden raad van bestuur en alg. verg. vrijgesteld

0

bijdragen evenementen niet leden

100

publiciteit en sponsoring

0

huur

vergaderruimte raad van bestuur

0

vergaderruimte algemene vergadering

100

bureelkosten

bureelmateriaal

100

drukwerk en publ.kosten (folders…)

500

website www.bvct-abat.be

onderhoud, domein en hosting

500

websites vakgroepen

onderhoud, domein en hosting

0

uitbouwen netwerk in Vlaanderen, Wallonië + internationale contacten

0

verplaatsingsvergoeding Raad van Bestuur en vakgroepen

3000 km x 0,34 €

1020

organisatie activiteiten (symposium, ontmoetingsdag)

bijdragen deelnemers

0

honoraria sprekers en performers + logies/verpl.kosten

0

klein materiaal workshops

150

huur, technische voorzieningen en catering

500

uitbouw vakgroepen

drama

350

dans- en beweging

350

beeld

350

muziek

350

werkingskosten beroepsprofiel en beroepsregister

0

wetenschappelijk vooronderzoek en introductie

wetenschappelijk vooronderzoek en introductie van onderzoeksdossiers bij hogescholen en stichtingen

0

lidgelden en deelname internationale beroepsverenigingen

500

representatiekosten

100

vrijwilligersvergoeding + verplaatsingsvergoeding

1800

totaal

6700

6670

saldo

30

Bijlage 2 – powerpoint Algemene Vergadering

page12image24525648page12image24525856page12image24524816